Asociace spisovatelů

Stanovy

Stanovy jsou základním dokumentem Asociace spisovatelů. Její vnitřní organizace, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito Stanovami. Formulují rovněž poslání Asociace: zvyšovat prestiž spisovatelské profese, nastavit nový úzus jejího ekonomického ohodnocení a podporovat vzájemnou výměnu profesních zkušeností. 

Stanovy asociace spisovatelů (PDF)