Asociace spisovatelů

Aktuality

9. 9. 2022: Bellová, Ajvaz, Hruška a další. Řetězové čtení z díla Salmana Rushdieho.

(English follows)

Praha, Ostrava, 29.8.2022

V roce 1989, který mimo jiné přinesl do českého prostředí tak dlouho odpíranou svobodu slova, vydal fundamentalistický íránský režim fatvu, výzvu k zabití Salmana Rushdieho za napsání románu Satanské verše. O více než třicet let a o mnoho teroristických útoků později (připomeňme ubodání Rushdieho japonského překladatele, vážné zranění překladatele italského, postřelení norského nakladatele, smrt 37 tureckých intelektuálů při žhářském útoku na literární festival, útoky na knihkupectví atd.) se mladému teroristovi, který podle vlastních slov přečetl ze Satanských veršů dvě stránky a v době vynesení fatvy ani nebyl na světě, podařilo Rushdieho pobodat a vážně zranit. Po letech skrývání pod policejní ochranou se ukázalo, že se hrot kulturního primitivismu neotupil, naopak. Že fatva vynesená již dávno zemřelým Ajatolláhem Chomejním, který Satanské verše (podle jeho syna) nečetl vůbec, může znamenat vítězství dogmatu a nejhrubší agresivity nad tvůrčí svobodou a necenzurovanou autorskou obrazností.   

Je výsostným právem i posláním literatury bořit diktát omezení a beze strachu se vydávat za hranice představivosti. Pravidla literatury nesmějí být brutálně vnucována kulturními analfabety. Nesmíme si nechat vzít úctu k autorské nezávislosti a svobodě slova obecně. Salman Rushdie není žádný mučedník, je to smrtelník plný poklesků i předností jako my ostatní. Salman Rushdie dokonce nemusí být ani naším oblíbeným autorem. Zůstává ovšem naším bližním. Je to jen kolega spisovatel, který vydal a prodal o dost víc knih než my; to, co s ním máme společného, je odhodlání zachycovat ve svém díle svět tak svědomitě, jak jen dokážeme, a zůstávat věrnými svému textu. Jsme přesvědčeni, že kdybychom ze svého kritického pohledu nějaký jev vyňali pouze z obavy, že nám přinese nežádoucí následky, zpronevěřili bychom se autorskému poslání v jeho opravdovosti.

Jako výraz snahy symbolicky podpořit zásadu svobodného myšlení a tvorby v kterékoliv současné společnosti rozhodli jsme se uspořádat následnou akci. Zveme každého, kdo sdílí naše přesvědčení, aby se přidal k večeru řetězového čtení z Rushdieho díla, který se bude konat v prostoru Galerie kavárny Louvre (Národní 22, Praha 1), 9.9.2022 od 19.00. Účast není omezena věkem, profesí, ani politickou orientací – kdo chce, může si oblíbenou ukázku pro čtení připravit předem, výtisky většiny Rushdieho knih budou na místě k dispozici v češtině, k dispozici budou i tituly v anglickém originále. Délka ukázky by neměla přesáhnout 4 minuty. Těšíme se na setkání a debatu.

Bianca Bellová
Michal Ajvaz
Petr Hruška

 

Prague, Ostrava, 29th August, 2022

In 1989, the year which amongst other things brought the long denied freedom of speech to the Czech society, the fundamentalist Iranian regime issued a fatwa calling for the killing of Salman Rushdie for writing his novel Satanic Verses. More than thirty years and many terrorist attacks later (let us remember the stabbing of Rushdie’s Japanese translator, the serious wounding of an Italian translator, the shooting of a Norwegian publisher, the death of 37 Turkish intellectuals in an arson attack on a literary festival, attacks on a bookshop, to name just a few), a young terrorist who, according to his own words, had read two pages of The Satanic Verses and was not even alive when the fatwa was issued, managed to stab and seriously wound Rushdie. After years of hiding under police protection, it turned out that the tip of cultural primitivism had not blunted, quite the contrary. That the fatwa handed down by the long-dead Ayatollah Khomeini, who has not read the Satanic Verses (according to his son) at all, may mark the victory of dogma and the crudest aggression over creative freedom and uncensored authorial imagery.  

It is the prerogative and mission of literature to break down the dictates of restrictions and to fearlessly venture beyond the boundaries of imagination. The rules of literature must not be brutally imposed on by cultural illiterates. We must not let the respect for authorial independence and freedom of speech in general be taken away. Salman Rushdie is not a martyr; he is a mortal, full of flaws and virtues like the rest of us. Salman Rushdie may not even be our favourite author. But he remains our fellow man. He’s just a fellow writer who has published and sold a lot more books than we have; what we have in common with him is a determination to capture the world in his work as conscientiously as we can, and to remain true to his text. We are convinced that if we were to exclude a phenomenon from our critical viewpoint simply because we feared that it would bring undesirable consequences, we would be betraying the author’s mission in its genuineness.

As an expression of our effort to symbolically support the principle of free thinking and creation in any contemporary society, we decided to organize an informal gathering. We invite everyone who shares our beliefs to join us for an evening of chain readings from Rushdie’s work, which will take place from 7pm on 9 September 2022 in the Gallery of Louvre Café (Národní 22, Prague 1). Participation is not limited by age, profession or political orientation – anyone who wishes can prepare their favourite excerpt for the reading in advance, and copies of most of Rushdie’s books will be available on site in Czech, with some titles in English available as well. The length of the excerpt should not exceed 4 minutes. We shall be looking forward to a chat.

Bianca Bellová
Michal Ajvaz
Petr Hruška

(29. srpna 2022)